Način polaganja stručnog ispita?

Nakon završene obuke za CPC, vozač podnosi Agenciji za bezbednost saobraćaja prijavu za polaganje stručnog ispita. Uz prijavu za polaganje ispita, vozač prilaže dokaz o upati troškova za polaganje stručnog ispita.
Stručni ispit za CPC se orgnizuje u prostorijama Centra za CPC, u kome je vozač pohađao nastavu. Stručni ispit se polaže pred tročlanom komisijom koju obrazuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Sručni ispit traje dva sata i realizuje se putem testa koji može biti u pisanoj formi ili na računaru.
Prilikom polaganja ispita vozač mora kod sebe imati javnu ispravu sa fotografijom iz koje se može utvrditi njegov identitet.

Stručni ispit traje dva sata i sastoji se od:

Vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika, i obrnuto, mora položiti deo stručnog ispita koji nije polagao.
Pitanja sadržana na stručnom ispitu moraju da obuhvate sve module utvrđene Programom za sticanje početnog i periodičnog CPC.
Rezultati ispita objavljuju se na internet stranici Agencije za bezbednost najkasnije sedam dana od datuma polaganja ispita.
Vozač je položio stručni ispit ako je ostvario najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova. Ukoliko vozač ne položi stručni ispit, ima prava da podnese zahtev da izvrši uvid u svoj test, na osnovu koga je komisija dužna da ukaže na greške koje je činio.