Koliko važi i na koji način se obnavlja CPC kartica?

Rok vazenja kvalifikacione kartice je 5 godina. Od momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača, počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka. Periodična obuka se sprovodi pohađanjem obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, prosečno jedan seminar godišnje, prema Programu za sticanje početnog i periodičnog CPC. Seminar se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od 7 nastavnih časova od kojih najviše 2 časa mogu biti praktična, a koja se mogu izvoditi i na simulatoru. Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a sve u cilju poboljšanja i proširenja znanja, kao i praktičnih veština vozača. U toku jedne kalendarske godine vozaču će se priznati najviše 2 seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.